Obchodné podmienky

Systém dgtimer.com slúži na zber, evidenciu a následnú kontrolu údajov o dochádzke zamestnancov spoločností verejného i súkromného sektora prostredníctvom on-line formulárov.

1. Platnosť

Obchodné podmienky pre využívanie systému dgtimer.com sú platné od 01.01.2022 v plnom znení ako sú uvedené v tomto dokumente.

2. Prevádzkovateľ služby

Systém dgtimer.com je prevádzkovaný spoločnosťou DGT factory, a.s. so sídlom Prievozská 6A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 798 297, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 7225/B.

DGT factory, a.s. prevádzkuje všetky služby systému dgtimer.com samostatne a nespolupracuje s inými spoločnosťami, ktoré by v mene DGT factory, a.s. vykonávali služby týkajúce sa systému dgtimer.com, napr. registrácie do iných internetových aplikácií, vyžadovanie prístupových údajov a pod.

3. Definícia vybraných pojmov

4. Práva a povinnosti prevádzkovateľa

5. Práva a povinnosti používateľa systému

6. Ochrana autorských práv

Internetové stránky prevádzkovateľa, ich obsah, funkčnosť, štruktúra ako aj grafický návrh sú autorskými dielami, ku ktorým vykonáva všetky majetkové práva spoločnosť DGT factory, a.s. a sú upravené Zákonom  č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).

Akékoľvek použitie, rozširovanie, distribúcia alebo sprístupnenie verejnosti je možné len s výslovným písomným súhlasom spoločnosti DGT factory, a.s.

Používateľ využívajúci služby Internetových stránok nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom používať iný softvér, skripty alebo iné nástroje a metódy na prístup k Internetovým stránkam, zber údajov alebo inú činnosť.

Používateľ nie je oprávnený meniť vzhľad Internetových stránok, blokovať ich alebo iným spôsobom narušovať ich obsahovú ako aj grafickú celistvosť.

7. Spracovanie osobných údajov

Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi registráciou do systému dgtimer.comv dáva prevádzkovateľovi právo spracovať jeho osobné údaje v informačnom systéme prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ bude nakladať s osobnými údajmi v súlade s ustanovením Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi údaje na dobu neurčitú, a zároveň používateľ súhlasí, aby prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ustanoveniami  Zákona o ochrane osobných údajov.

Používateľ využívaním služieb iných používateľov poskytuje používateľom svoje osobné údaje dobrovoľne.

Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si plne vedomý, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na Internetových stránkach prevádzkovateľa sprístupnené tretím osobám, používateľom.

Používateľ si je plne vedomý, že charakter a spôsob poskytovaných služieb neumožňuje zmazanie jeho osobných údajov po zrušení registrácie k Internetovým stránkam. Tieto budú naďalej dostupné prevádzkovateľovi služieb v súlade so zákon o ochrane osobných údajov.

Používateľ si je plne vedomý, že charakter a spôsob poskytovaných služieb neumožňuje zmazanie jeho osobných údajov po zrušení registrácie k službám poskytovaných inými používateľmi, služby používateľov. Tieto budú naďalej dostupné používateľovi ku ktorého službe bola vykonaná registrácia a bude s nimi nakladať v súlade so zákon o ochrane osobných údajov.

Používateľ prehlasuje, že bude nakladať s jemu poskytnutými osobnými údajmi tretích strán, iných používateľov Internetových stránok, v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje používateľa žiadnej tretej strane, iba ak je tak ustanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za spracovanie a nakladanie s osobnými údajmi poskytnutými používateľmi medzi sebou navzájom bez ohľadu na účel poskytnutia.