Obchodné podmienky

Systém dgtimer.com slúži na zber, evidenciu a následnú kontrolu údajov o dochádzke zamestnancov spoločností verejného i súkromného sektora prostredníctvom on-line formulárov.

1. Platnosť

Obchodné podmienky pre využívanie systému dgtimer.com sú platné od 01.01.2022 v plnom znení ako sú uvedené v tomto dokumente.

2. Prevádzkovateľ služby

Systém dgtimer.com je prevádzkovaný spoločnosťou DGT factory, a.s. so sídlom Prievozská 6A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 798 297, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 7225/B.

DGT factory, a.s. prevádzkuje všetky služby systému dgtimer.com samostatne a nespolupracuje s inými spoločnosťami, ktoré by v mene DGT factory, a.s. vykonávali služby týkajúce sa systému dgtimer.com, napr. registrácie do iných internetových aplikácií, vyžadovanie prístupových údajov a pod.

3. Definícia vybraných pojmov

 • Internetové stránky – www.dgtimer.com a iné, na ktorých prevádzkovateľ poskytuje svoje služby.
 • Používateľ – je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva, používa alebo iným spôsobom pristupuje k službám poskytovaným prevádzkovateľom na jeho Internetových stránkach.
 • Registrovaný používateľ – je používateľ, ktorý má vytvorený používateľský účet.
 • Neregistrovaný používateľ – je používateľ, ktorý pristupuje k službám poskytovateľa bez registrácie a jeho prístup k službám je limitovaný
 • Služba prevádzkovateľa – Služby a aplikácie poskytované pre používateľov prevádzkovateľom na Internetových stránkach prevádzkovateľa.
 • Služba používateľa – služba prevádzkovaná používateľom na Internetových stránkach prevádzkovateľa.

4. Práva a povinnosti prevádzkovateľa

 • Povinnosti prevádzkovateľa a používateľa sú uvedené v týchto obchodných podmienkach. Vzťahy a situácie, ktoré nie sú popísané alebo upravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia podľa Obchodného zákonníka Slovenskej Republiky, zákon č.513/1991 Zb. zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Služby poskytované prevádzkovateľom na jeho Internetových stránkach sú poskytované používateľom na komerčné alebo nekomerčné účely a to bezplatne alebo za úplatu, tak ako je to uvedené v týchto obchodných podmienkach a ich prílohách.
 • Prevádzkovateľ sa bude snažiť o maximálnu funkčnosť a dostupnosť poskytovanej služby, avšak prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia Internetových stránok.
 • Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zastaviť poskytovanie služieb na Internetových stránkach, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia a udania dôvodu.
 • Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie bezplatných ako aj platených služieb na Internetových stránkach a to na dobu určitú, neurčitú alebo navždy.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú stratou alebo poškodením uložených dát, či za dočasné prerušenie služby.
 • Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu používateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu.
 • Prevádzkovateľ môže v súvislosti s novými technológiami a službami meniť podobu a obsahovú stránku poskytovaných služieb a to bez informovania používateľov vopred.
 • Prevádzkovateľ nie je povinný o zmene pravidiel informovať používateľov.
 • Používateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že v prípade zmeny obchodných podmienok je platná a účinná je vždy posledná verzia obchodných podmienok.
 • Prevádzkovateľ je povinný mať na Internetových stránkach zverejnené platné obchodné podmienky.

5. Práva a povinnosti používateľa systému

 • Používateľ je povinný pri využívaní služieb poskytovaných na Internetových stránkach prevádzkovateľa dodržiavať právne normy štátu, v ktorom služby poskytované prevádzkovateľom využíva, ako aj právne predpisy a normy platné v Slovenskej Republike a Európskej Únii.
 • Používateľ svojim prístupom na Internetové stránky prevádzkovateľa, či ako registrovaný alebo neregistrovaný používateľ, akceptuje tieto obchodné podmienky a prehlasuje, že tak urobil pri plnom vedomí a bez nátlaku.
 • Používateľ má právo kedykoľvek ukončiť využívanie služieb prevádzkovateľa bez predchádzajúceho oznámenia o tejto skutočnosti.
 • V prípade porušenia právnych noriem alebo týchto obchodných podmienok, prevádzkovateľ bude postupovať v súlade s platnou legislatívou Slovenskej Republiky a môže poskytnúť všetky dostupné informácie oprávneným orgánom štátnej správy.
 • Informácie, ktoré používateľ vyplní na Internetových stránkach v registračnom formulári, musia byť v súlade so skutočnosťou. Registrovaný používateľ je povinný v prípade zmeny akýchkoľvek údajov okamžite opraviť tieto údaje v profile používateľa alebo v profile subjektu.
 • Používateľ sa zaväzuje, že nebude úmyselne zneužívať systém.
 • Používateľ súhlasí s tým, že mu bude zobrazované správy a bannery na Internetových stránkach, a že mu budú zasielané reklamné maily.
 • Používateľ je uzrozumený a akceptuje právo prevádzkovateľa meniť podobu a obsahovú stránku poskytovaných služieb a Internetových stránok a to bez informovania používateľa vopred.
 • Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky.
 • Používateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že v prípade zmeny obchodných podmienok je platná a účinná je vždy posledná verzia obchodných podmienok.
 • Používateľ sa zaväzuje informovať prevádzkovateľa alebo orgány štátnej správy Slovenskej Republiky ak zistí porušovanie platnej legislatívy Slovenskej Republiky, alebo týchto obchodných podmienok.
 • Používateľ sa zaväzuje, dodržiavať etický kódex a že žiadnym spôsobom nebude využívať Internetové stránky na:
  • Propagáciu násilia, podnecovanie nenávisti na základe rasy, pohlavia, farby pleti, jazyka, viery, náboženstva, politického a iného zmýšľania národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine.
  • Aktivity, ktoré by mohli ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav.
  • Poskytovanie reklamy, akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe a to akýmkoľvek spôsobom.

6. Ochrana autorských práv

Internetové stránky prevádzkovateľa, ich obsah, funkčnosť, štruktúra ako aj grafický návrh sú autorskými dielami, ku ktorým vykonáva všetky majetkové práva spoločnosť DGT factory, a.s. a sú upravené Zákonom  č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).

Akékoľvek použitie, rozširovanie, distribúcia alebo sprístupnenie verejnosti je možné len s výslovným písomným súhlasom spoločnosti DGT factory, a.s.

Používateľ využívajúci služby Internetových stránok nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom používať iný softvér, skripty alebo iné nástroje a metódy na prístup k Internetovým stránkam, zber údajov alebo inú činnosť.

Používateľ nie je oprávnený meniť vzhľad Internetových stránok, blokovať ich alebo iným spôsobom narušovať ich obsahovú ako aj grafickú celistvosť.

7. Spracovanie osobných údajov

Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi registráciou do systému dgtimer.comv dáva prevádzkovateľovi právo spracovať jeho osobné údaje v informačnom systéme prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ bude nakladať s osobnými údajmi v súlade s ustanovením Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi údaje na dobu neurčitú, a zároveň používateľ súhlasí, aby prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ustanoveniami  Zákona o ochrane osobných údajov.

Používateľ využívaním služieb iných používateľov poskytuje používateľom svoje osobné údaje dobrovoľne.

Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si plne vedomý, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na Internetových stránkach prevádzkovateľa sprístupnené tretím osobám, používateľom.

Používateľ si je plne vedomý, že charakter a spôsob poskytovaných služieb neumožňuje zmazanie jeho osobných údajov po zrušení registrácie k Internetovým stránkam. Tieto budú naďalej dostupné prevádzkovateľovi služieb v súlade so zákon o ochrane osobných údajov.

Používateľ si je plne vedomý, že charakter a spôsob poskytovaných služieb neumožňuje zmazanie jeho osobných údajov po zrušení registrácie k službám poskytovaných inými používateľmi, služby používateľov. Tieto budú naďalej dostupné používateľovi ku ktorého službe bola vykonaná registrácia a bude s nimi nakladať v súlade so zákon o ochrane osobných údajov.

Používateľ prehlasuje, že bude nakladať s jemu poskytnutými osobnými údajmi tretích strán, iných používateľov Internetových stránok, v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje používateľa žiadnej tretej strane, iba ak je tak ustanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za spracovanie a nakladanie s osobnými údajmi poskytnutými používateľmi medzi sebou navzájom bez ohľadu na účel poskytnutia.